مجتمع جهانگردی می رود

مجتمع جهانگردی می رود

حوزه فعالیت : گردشگری

نام کارفرما : بخش خصوصی

محل پروژه : شهرستان بابلسر

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 12000 مترمربع

Image title