استادیوم دانشگاه آزاد بوشهر

استادیوم دانشگاه آزاد بوشهر

حوزه فعالیت : ورزشی

نام کارفرما :  دانشگاه آزاد اسلامی واحدبوشهر

محل پروژه : شهرستان بوشهر

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 3000 مترمربع

Image title