ساختمانهای چند منظوره آموزش و پرورش استان خوزستان


ساختمانهای چند منظوره آموزش و پرورش استان خوزستان

حوزه فعالیت : اداری

نام کارفرما : اداره کل نوسازی مدارس استان خوزستان

محل پروژه : شهرستان اهواز

خدمات انجام شده : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 6000 مترمربع

Image title