مسجد دانشگاه آزاد بوشهر

مسجد دانشگاه آزاد بوشهر

حوزه فعالیت : فرهنگی

نام کارفرما :  دانشگاه آزاد اسلامی واحدبوشهر

محل پروژه : شهرستان بوشهر

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 2000 مترمربع

Image title