مجموعه تجاری ، اداری و خدماتی محمود آباد

مجموعه تجاری ، اداری و خدماتی محمود آباد

حوزه فعالیت : اداری - تجاری

نام کارفرما :  بخش خصوصی

محل پروژه : شهرستان محمود آباد

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 50000 مترمربع

Image title