طرح تقویت و مقاوم سازی ساختمان T.P.F ایستگاه ماهدشت

طرح تقویت و مقاوم سازی ساختمان T.P.F ایستگاه ماهدشت

حوزه فعالیت : مقاوم سازی   

نام کارفرما :  سازمان فضایی ایران

محل پروژه : ماهدشت

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

Image title