مطالعات و طرح بهسازی بیش از 60 باب مدرسه

مطالعات و طرح بهسازی بیش از 60 باب مدرسه

حوزه فعالیت : مقاوم سازی

نام کارفرما : اداره کل نوسازی مدارس استان کردستان

محل پروژه : شهرستان سنندج

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 90000 مترمربع

Image title