مطالعات و طرح بهسازی بیش از 50 باب مدرسه

مطالعات و طرح بهسازی بیش از 50 باب مدرسه

حوزه فعالیت : مقاوم سازی

نام کارفرما : اداره کل نوسازی مدارس استان خوزستان

محل پروژه : شهرستان اهواز

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 50000مترمربع

Image title