مطالعات و طرح بهسازی بیش از 20 باب مدرسه

مطالعات و طرح بهسازی بیش از 20 باب مدرسه

حوزه فعالیت : مقاوم سازی

نام کارفرما :  اداره کل نوسازی مدارس استان خراسان جنوبی

محل پروژه : شهرستان بیرجند

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 18000مترمربع

Image title