مطالعات و طرح بهسازی بیش از 21 باب مدرسه

مطالعات و طرح بهسازی بیش از 21 باب مدرسه

حوزه فعالیت : مقاوم سازی

نام کارفرما :  اداره کل نوسازی مدارس استان گلستان

محل پروژه : شهرستان گرگان

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 16000مترمربع

Image title