مطالعات و طرح بهسازی بیش از 10 باب مدرسه

مطالعات و طرح بهسازی بیش از 10 باب مدرسه

حوزه فعالیت : مقاوم سازی

نام کارفرما :  اداره کل نوسازی مدارس استان خراسان رضوی

محل پروژه : شهرستان مشهد

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 11000مترمربع

Image title