مطالعات و طرح بهسازی بیش از 6 باب مدرسه

مطالعات و طرح بهسازی بیش از 6 باب مدرسه

حوزه فعالیت : مقاوم سازی

نام کارفرما :  اداره کل نوسازی مدارس استان تهران

محل پروژه : تهران

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 14000مترمربع

Image title