بهینه سازی ساختمان پستهای کمال آباد، دپو و شیرپاک

بهینه سازی ساختمان پستهای کمال آباد، دپو و شیرپاک

حوزه فعالیت : مقاوم سازی

نام کارفرما :  شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

محل پروژه : شهرستان کرج

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

Image title