طراحی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

طراحی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد

حوزه فعالیتی : دانشگاهی 

نام کارفرما : دانشگاه شاهد 

محل پروژه : تهران

خدمات انجام شده : نظارت عالیه و کارگاهی

متراژ زیربنا: مجموعا 5000 مترمربع

Image title