ساختمان اداری دانشگاه آزاد بوشهر

ساختمان اداری دانشگاه آزاد بوشهر

حوزه فعالیت : اداری

نام کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحدبوشهر

محل پروژه : شهرستان بوشهر

خدمات انجام شده : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 2900 مترمربع

Image title