طراحی ساختمانهای اداری اهواز شرکت مناطق نفت خیز جنوب

طراحی ساختمانهای اداری اهواز شرکت مناطق نفت خیز جنوب

حوزه فعالیت : اداری

نام کارفرما :  شرکت مناطق نفت خیز جنوب

محل پروژه : شهرستان اهواز

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفصیلی

متراژ زیربنا: 66000 مترمربع

Image title