پروژه نوسازان 8 و10

پروژه نوسازان 8 و10

حوزه فعالیت : مسکونی

نام کارفرما : سازمان نوسازی شهر تهران

محل پروژه : تهران

خدمات انجام شده  : نظارت مقیم

متراژ زیربنا:

Image title