طراحی پردیس دانشگاه آزاد یاسوج

طراحی پردیس دانشگاه آزاد یاسوج

حوزه فعالیت : آموزشی

نام کارفرما :  دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

محل پروژه : شهرستان یاسوج

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 370000مترمربع

Image title