طراحی خوابگاه دانشگاه آزاد واحد زنجان

طراحی خوابگاه دانشگاه آزاد واحد زنجان

حوزه فعالیت : آموزشی

نام کارفرما :  دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

محل پروژه : شهرستان زنجان

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 1200 مترمربع

Image title