اتوبان دسترسی پتروشیمی گچساران

اتوبان دسترسی پتروشیمی گچساران

حوزه فعالیت : راه و پل

نام کارفرما : شرکت پتروشیمی گچساران   

محل پروژه : شهرستان گچساران    

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی ، نظارت عالیه و مقیم


Image title