سایت دهکده گلساران

سایت دهکده گلساران

حوزه فعالیت : آماده سازی - مسکونی

نام کارفرما :  شرکت پتروشیمی گچساران

محل پروژه : شهرستان گچساران    

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 15000 مترمربعImage title