طراحی ساختمان اساتید دانشگاه شاهد

طراحی ساختمان اساتید دانشگاه شاهد 
حوزه فعالیت : آموزشی 
نام کارفرما : دانشگاه شاهد
محل پروژه : تهران
خدمات انجام شده : طراحی پایه ، تفصیلی
متراژ زیربنا : مجموعا 8000 مترمربع 

Image title