طراحی ساختمان پرستاری و طب سنتی دانشگاه شاهد

طراحی ساختمان پرستاری و طب سنتی دانشگاه شاهد

حوزه فعالیت : آموزشی 

نام کارفرما : دانشگاه شاهد 

محل پروژه : تهران

خدمات انجام شده : طراحی پایه ، تفصیلی

متراژ زیربنا : 5500 مترمربع

Image title