طراحی ساختمانهای غیر صنعتی پتروشیمی هنگام

طراحی ساختمانهای غیر صنعتی پتروشیمی هنگام 

حوزه فعالیتی : اداری 

نام کارفرما: شرکت صنایع پتروشیمی هنگام 

محل پروژه : عسلویه 

خدمات انجام شده : طراحی پایه ، تفصیلی 

متراژ زیربنا : مجموعا 27500 مترمربع

Image title