طراحی ساختمانهای غیر صنعتی پتروشیمی دهدشت

طراحی ساختمانهای غیر صنعتی پتروشیمی دهدشت 

حوزه فعالیتی : اداری 

نام کارفرما: شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت 

محل پروژه : دهدشت 

خدمات انجام شده : طراحی پایه ، تفصیلی

متراژ زیربنا: مجموعا 15000 مترمربع

Image title