طراحی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد

طراحی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد 

حوزه فعالیتی : آموزشی 

نام کارفرما : دانشگاه شاهد 

محل پروژه : تهران 

خدمات انجام شده : طراحی پایه ، تفصیلی ، نظارت عالیه و کارگاهی

متراژ زیربنا: مجموعا 5000 مترمربع

Image title