طراحی ساختمان آموزش دانشگاه شاهد

طراحی ساختمان آموزش دانشگاه شاهد

حوزه فعالیتی : دانشگاهی 

نام کارفرما : دانشگاه شاهد 

محل پروژه : تهران

خدمات انجام شده : طراحی پایه ، تفصیلی 

متراژ زیربنا: مجموعا 3100 مترمربع

Image title