طراحی ساختمان ستاد شرکت گاز استان البرز

طراحی ساختمان ستاد شرکت گاز استان البرز

حوزه فعالیتی : اداری 

نام کارفرما : شرکت ملی گاز استان البرز

محل پروژه : کرج 

خدمات انجام شده : طراحی پایه ، تفصیلی

متراژ زیربنا : مجموعا 7200 مترمربع 

Image title