طراحی ساختمان تجهیزات شهری پست امداد مجموعه ورزشی کاوه

طراحی ساختمان تجهیزات شهری پست امداد مجموعه ورزشی کاوه 

حوزه فعالیتی : اداری 

نام کارفرما : شرکت گاز استان تهران 

محل پروژه : تهران 

خدمات انجام شده : طراحی پایه ، تفصیلی 

متراژ زیربنا : 12600 مترمربع 

Image title