طراحی دانشکده هنر دانشگاه شاهد

طراحی دانشکده هنر دانشگاه شاهد

حوزه فعالیت : آموزشی

نام کارفرما :  دانشگاه شاهد

محل پروژه : تهران

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفصیلی ، نظارت عالیه و کارگاهی

متراژ زیربنا: مجموعا 7000 مترمربع

Image title