هیئت مدیره

اعضای هیأت مدیره مهندسین مشاور در سامو در حال حاضر عبارتند از :

آقای مهندس سید علی رضوی دهکردی
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره


آقای مهندس علیرضا مجیدی خامنه
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره


آقای مهندس پژمان حاجی صادقی
عضو هیأت مدیره