طراحی دپوی تعمیرات لوکوموتیوها در ایستگاه آپرین

طراحی دپوی تعمیرات لوکوموتیوها در ایستگاه آپرین 

حوزه فعالیتی : صنعتی 

نام کارفرما : اداره کل نیروی کشش جمهوری اسلامی 

محل پروژه : تهران 

خدمات انجام شده : طراحی پایه ، تفصیلی 

متراژ زیربنا : 110000 مترمربع 

Image title