طراحی ساختمان احداث در پارک فن آوری پردیس

طراحی ساختمان احداث در پارک فن آوری پردیس

حوزه فعالیتی : اداری 

نام کارفرما: شرکت فن آوری بن یاخته های رویان

محل پروژه : شهرک پردیس

خدمات انجام شده : طراحی پایه ، تفصیلی     

متراژ زیربنا : 3900 مترمربع                              


Image title