مجموعه اداری ، تجاری منطقه آزاد ارس

مجموعه اداری ، تجاری منطقه آزاد ارس

حوزه فعالیت : اداری- تجاری

نام کارفرما : بخش خصوصی

محل پروژه : منطقه آزاد ارس

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفصیلی

متراژ زیربنا: 80000 مترمربع

Image title