ساختمانهای پیش ساخته اروپای مرکزی

ساختمانهای پیش ساخته اروپای مرکزی

حوزه فعالیت : بین المللی

نام کارفرما :  شرکت WSME هلند

محل پروژه : کشورهای  هلند،فرانسه،بلژیک و آلمان

خدمات انجام شده  : طراحی  سقفهای پیش ساخته و نقشه های اجرایی پیش ساخته


Image title