مجتمع کلاسهای دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل


مجتمع کلاسهای دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

حوزه فعالیت : آموزشی

نام کارفرما :  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

محل پروژه : شهرستان بابل

خدمات انجام شده  : نظارت عالیه و مقیم

متراژ زیربنا: 5340مترمربع

Image title