مرکز همایشهای دانشگاه شاهد

مرکز همایشهای دانشگاه شاهد

حوزه فعالیت : فرهنگی

نام کارفرما : دانشگاه شاهد

محل پروژه : تهران

خدمات انجام شده  : نظارت عالیه و مقیم

متراژ زیربنا: 1000 مترمربع

Image title