مجتمع 216 واحدی مسکن مهر15 منطقه 5

مجتمع 216 واحدی مسکن مهر15 منطقه 5

حوزه فعالیت : مسکونی

نام کارفرما : سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران

محل پروژه : شهریار

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی ، نظارت عالیه و مقیم

متراژ زیربنا: 21600 مترمربع

Image title