طراحی مسجد دانشگاه آزاد دماوند


طراحی مسجد دانشگاه آزاد دماوند

حوزه فعالیت : آموزشی

نام کارفرما :  دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

محل پروژه : شهرستان دماوند

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 600 مترمربع