طراحی ساختمان امداد و تجهیزات شهری منطقه 2 کرج


طراحی ساختمان امداد و تجهیزات شهری منطقه 2 کرج

حوزه فعالیت : اداری

نام کارفرما : شرکت ملی گاز ایران

محل پروژه : کرج

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 1600مترمربع