طراحی ساختمان ستاد شرکت گاز استان البرز

طراحی ساختمان ستاد شرکت گاز استان البرز
حوزه فعالیتی : اداری 
نام کارفرما : شرکت ملی گاز استان البرز
محل پروژه : کرج 
خدمات انجام شده : طراحی پایه ، تفصیلی
متراژ زیربنا : مجموعا 7200 مترمربع 

Image title