ساختمان ادری کارخانجات امرسان


ساختمان ادری کارخانجات امرسان

حوزه فعالیت : صنعتی - اداری

نام کارفرما : شرکت امرسان

محل پروژه : شهر صنعتی عباس آباد

خدمات انجام شده : طراحی پایه ، تفضیلی ، نظارت عالیه و مقیم

متراژ زیربنا: 50000 مترمربع

Image title