طراحی جایگاه سوخت گیری سکودار

طراحی جایگاه سوخت گیری سکودار

حوزه فعالیت : صنایع نفت  و گاز

نام کارفرما :  شرکت پالایش گاز پارسیان

محل پروژه : شهرستان مهر

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی


Image title