طراحی plat forms ، ladders و walk way


طراحی plat forms ، ladders و walk way

حوزه فعالیت : صنایع نفت  و گاز

نام کارفرما :  شرکت پالایش گاز پارسیان

محل پروژه : شهرستان مهر

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

Image title