پروژه جا به جایی مشعل های فاز یک عسلویه و گودال سوزا


پروژه جا به جایی مشعل های فاز یک عسلویه و گودال سوزا

حوزه فعالیت : صنایع نفت  و گاز

نام کارفرما :  شرکت صنعتی پتروپارت   

محل پروژه : شهرستان عسلویه 

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی