پارکینگ و رستوران طرح توسعه شرکت پرتو

پارکینگ و رستوران طرح توسعه شرکت پرتو 

حوزه فعالیت : خدماتی

نام کارفرما : شرکت مپنا   

محل پروژه : کرج

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 8500 مترمربع

Image title