طرح تعریض پل قدیم کرج


طرح تعریض پل قدیم کرج

حوزه فعالیت : راه و پل

نام کارفرما : شهرداری کرج     

محل پروژه : شهرستان کرج

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی


Image title