ساختمانهای بیمه ایران درشیراز

ساختمانهای بیمه ایران درشیراز

حوزه فعالیت : اداری

نام کارفرما : شرکت سهامی بیمه ایران

محل پروژه : شهرستان شیراز

خدمات انجام شده  : نظارت عالیه و مقیم

متراژ زیربنا: 5000 مترمربع

Image title