مجتمع مسکونی 159 واحدی پیامبر

مجتمع مسکونی 159 واحدی پیامبر

حوزه فعالیت : مسکونی

نام کارفرما : شرکت لیزینگ بانک پاسارگاد

محل پروژه : تهران

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 25000 مترمربع

Image title