طرح کارخانجات امرسان

طرح کارخانجات امرسان    

حوزه فعالیت : صنعتی - اداری

نام کارفرما : شرکت امرسان  

محل پروژه : شهر صنعتی عباس آباد

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی ، نظارت عالیه و مقیم

متراژ زیربنا: 50000 مترمربع

Image title