مجتمع خوابگاهی پردیش دانشگاهی دانشگاه شاهد

مجتمع خوابگاهی پردیش دانشگاهی دانشگاه شاهد

حوزه فعالیت : آموزشی

نام کارفرما :  دانشگاه شاهد

محل پروژه : تهران

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 60000 مترمربع

Image title